Ürün Kategorileri

Müşteri

Ürün Kategorileri

Müşteri

Erzen Deri

Erzen Deri

İnsanlık tarihinin başladığı noktadan beri hayatımızda olan deri, Türkiye'nin en köklü geçmişe sahip sektörlerden biridir. Bugünkü Türk deri ürünleri sektörün temellerinin atıldığı Anadolu dericiliği, geniş coğrafya ile etkileşim içinde, farklı kültürlerin potasında gelişmiştir. Anadolu'da yaşayan çeşitli uygarlıklar yüzyıllar boyu deriyi, giyim, ev gereci, müzik aleti gibi pek çok ürüne maharetle çevirerek kullanmışlardır. Bunlarl ilgili ilk bulgular Orta Anadolu'da, bugüne kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş Neolitik yerleşim olan Çatalhöyük'te karşımıza çıkmıştır. Eski çağlardan beri büyük bir deri üretim merkezi olarak tanınan Anadolu'nun görkemli uygarlıklarından Hititlerin en parlak dönemleri olan M.Ö. 2000-1200 yılları arasında alüminyum ile tabaklama sanatı geliştirdikleri bilinmektedir.
Anadolu dericilik geleneği, 1071 yılında Orta Asya'dan gelip Anadolu'yu yurt belleyen Türklerin deri işleme maharetiyle gelişimini sürdürmüştür. Eski Türk boylarında hakana ödenen vergi anlamına gelen "teri" ve "tirik" kelimeleri bile dericiliğin, Anadolu öncesi Türk toplumlarının ekonomik sistemlerinde nasıl rol oynadığını ortaya koyar.
Türklerin dericilikteki ustalığı, Osmanlı İmparatorluğu zamanında hızla gelişmiş ve büyük ilerleme göstermiştir. Dericiliğe büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet, fethettiği İstanbul'a 33 salhane, 360 tabakhane yaptırmış ve esnafın büyük bir kısmını bu alanlarda çalışmaya yönlendirmiştir. Osmnalı döneminde en büyük deri üretim ve tüketim merkezi olarak İstanbul ön plana çıksa da, Anadolu'da deri eşya imal eden tarihi merkezler de büyümelerini sürdürmüştür.